ZÁKLADNÍ INFORMACE

Místo konání, start a cíl:
- Lednicko-valtický areál
- kemp Apollo (48.7858067N, 16.8262911E) ukázat na mapě
- vstup / vjezd do kempu – „bod 1″ ukázat na mapě
- prezentace účastníků – „bod 2″ (spodní restaurace) ukázat na mapě
- start – „bod 3″ (horní cyklorestaurace na střeše) ukázat na mapě
- cíl – „bod 4″ (vedle restaurace) ukázat na mapě
- místo výdeje ocenění – „bod 2″ (spodní restaurace) ukázat na mapě

Trasy pochodu:
Prioritně slouží pro orientaci účastníka turistické značky. Barvy turistických značek jsou vyznačeny ve vydávané mapě. Doplňkově je značení prováděno naší páskou a oranžovými šipkami. Pokud se páska nebo šipky neshodují s mapou je pro trasu prioritní vždy mapa. Trasy jsou vedeny po chodnících, lesních a polních cestách a v nezbytné míře překračují nefrekventované silnice. Je nutné projít všechny kontrolní body Vámi zvolené trasy a mít je označeny ve startovní kartě. Na kontrolních stanovištích je možné odpadky vyhazovat do předem připravených odpadkových pytlů.

Zákonná a stanovená omezení:
Účastníci jsou po celou dobu povinni dodržovat Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb., Lesní zákon 289/1995 Sb a zákon O ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. Pochod se bude konat za jakéhokoliv počasí. Nejsme cestovní kancelář ani organizace poskytující zážitkové pobyty a proto není možné požadovat slevy a finanční kompenzace za špatné počasí! Organizátor akce nenabízí účastníkům rekreační nebo odpočinkové služby, ale služby související s jejich účastí na pochodu, který je možné realizovat za jakéhokoliv počasí.

Je přísně nařízeno!:
- nevstupovat na obnažené písčité dno Mlýnského rybníka,
– dodržovat pokyny orgánu organy přírody na informačních tabulích,
- nevstupovat do vyřezaného průhledu Mlýnského rybníka (ochrana hnízdících bahňáků),
– při pohybu v lesích dbát zvýšené opatrnosti, neboť hrozí zvýšené riziko pádu větví a stromů (stejně jako při předchozích ročnících akce).

Především je zakázáno:
- pohybovat se po jiných, než pořadatelem určených trasách,
- znečišťovat životní prostředí v průběhu celé trasy a dělat hluk,
- rozdělávat v lese a do 50 metrů od lesa oheň a kouřit,
- nepoužívat vyznačené přechody pro chodce,
- je zakázáno přibližovat se k místům mechanizované těžby blíže jak 50 metrů,
- je zakázáno přibližovat se k místu nakládání dřeva blíže jak 20 metrů.
Veškeré zákazy činností v lese naleznete ZDE.
Za porušení těchto zákazů může být příslušnými orgány a pověřenými osobami uložena pokuta.

Psi (čtyřnozí miláčci):
- jejich přítomnost je na pochodu povolena, ale je zakázáno:
- nemít psa na vodítku v lese nebo do 50 metrů od lesa,
- vyhláška měst vyžaduje mít psy na vodítku s náhubkem,
- také vyžaduje mít s sebou prostředky pro sběr trusu psa a trus sbírat.

Všeobecné:
Uniforma je vítána, ale není podmínkou (avšak není povolen oděv účastníka odkazující na extremismus a/nebo potlačování lidských práv). Je možné se účastnit pochodu ve skupině. Skupiny můžou na čele nést prapory, vlajky a zástavy. Viditelné a nezákonné nošení zbraní není povoleno. Každý se pochodu účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatel účastníky nepojišťuje úrazovým ani jiným pojištěním v den pochodu. Doporučujeme si s sebou vzít mobilní telefon pro případ nouze. Je zakázáno se při pochodu pohybovat krajinou jinak než chůzí, nebo během. Na trasách nejsou stanoviště první pomoci, v případě nouze volejte telefonní číslo 112. Mezi účastníky se budou pohybovat i neoznačení traťoví komisaři, kteří se prokazují účastníkům tričkem s logem pořadatele a písemným pověřením pořadatele.

Povinná výbava / zátěž:
Není stanovena, ale pokud budete mít zájem můžete si do pochodového pasu nechat zaznamenat (na základě předložené startovní karty) kromě délky absolvované trasy i čas, formu ústroje (služební, nebo sportovní) a váhu nesené zátěže. Zájemce o zápis zátěže do pochodového pasu si musí nechat batoh zvážit organizátory na všech označených vážících stanovištích a tuto váhu si nechat zapsat do startovní karty. Pokud nebude váha z některého z označených stanovišť zaznamenána, nebo bude záznam nečitelný či karta poškozena v místě záznamu je automaticky zátěž brána jako 0 kg. Pokud si nenecháte zaznamenat váhy na kontrolních stanovištích do startovní karty, nepožadujte provedení finálního záznamu do pochodového pasu zpětně v registrační kanceláři! Pokud nebude ve startovní kartě zaznamenán štábem čas startu, bude čas startu automaticky brán v 07:00 hodin.

Startovní karta a mapa:
Kartu se startovním číslem a mapu obdrží účastník platící startovné po prokázání totožnosti v registrační kanceláři (pomocí občanského průkazu nebo cestovního pasu). Služební průkazy bez fotografie nebudou akceptovány! Pro ochranu startovní karty a mapy vydáváme zdarma při prezentaci zatahovací fólii. Poškození startovní karty takovým způsobem, že jsou údaje o startu, průchodu kontrolními body a cíli nečitelné, nebo nezaznamenání průchodu některého kontrolního bodu vede k diskvalifikaci účastníka a nevydání ocenění.

Diskvalifikace bez nároku na „OCENĚNÍ“
Bude provedena u účastníka/ce, který/á:
- se nezúčastní pochodu,
- nebude mít označeny na startovní kartě kontrolní body své trasy,
- bude mít startovní kartu zničenou, nečitelnou nebo nekompletní,
- dorazí do cíle po 20:00 hodin, nebo vůbec nedorazí do cíle,
- bude přistižen při použití jiných než vyznačených cest (úmyslně či neúmyslně),
- se bude pohybovat jinak než chůzí nebo během (jízda na kole, automobil, …),
- se dopustí protiprávního jednání v průběhu akce (krádež, projev extrémismu, …).
Distribuce jakýchkoliv tiskovin a reklamy bez předchozího povolení ze strany organizátorů akce je považována za hrubé porušení pravidel účasti a vede k automatické diskvalifikaci účastníka.

Chcete s sebou vzít na pochod někoho z rodiny zdarma, případně dělat doprovod dítěti nebo osobě nad 45 let? Je to možné, ale pamatujte na to, že:
- v přihlášce musí být zaregistrované i jiné osoby, které platí startovné,
- i osoba, která neplatí startovné musí být v přihlášce uvedena kvůli přehledu počtu účastníků,
- si vyhrazujeme právo na odmítnutí přijetí přihlášky ve které je uveden značný nepoměr neplatících vůči platícím,
- máme právo na postupné vyškrtnutí neplatících účastníků, pokud bude dovršen maximální povolený počet osob pro akci a budou stále zájemci, kteří se chtějí pochodu zúčastnit s platbou startovného.

 

 

…………………………………………………………

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.